Aktuální nabídka Ovocné stromy Rakytníky Asimina triloba Citrusové rostliny Drobné ovoce Kontakt

Obchodní podmínky

obchodní společnosti: Pavel Šír – Krakonošovo zahradnictví

se sídlem v Kruhu 82, 514 01 Jilemnice

IČ: 13233793

DIČ: CZ5605290581

prodávající je plátce DPH

pro prodej zboží skrze on-line obchod na internetové adrese:

www.krakonosovozahradnictvi.cz

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky účinné od 01.03.2018 (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji a koupi zboží  realizovaných na základě a v souvislosti s kupními smlouvami uzavíranými mezi panem Pavlem Šírem - Krakonošovo zahradnictví , se sídlem v Kruhu 82, Jilemnice 514 01, IČ: 13233793 (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://krakonosovozahradnictvi.cz nebo https://zahradnictvi-eshop.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.krakonosovozahradnictvi.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba (kupující), která má v úmyslu koupit zboží od prodávajícího, jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího postupem dle čl. 3. těchto obchodních podmínek, nestanoví-li Kupní smlouva jinak. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se použijí přiměřeně i na uzavírání veškerých kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím realizovaných mezi smluvními stranami prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména telefonicky, e-mailem apod.)

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně jeho označení, popisu, vlastností, cen jednotlivého nabízeného zboží a informace o způsobu jeho použití, je-li to s ohledem na charakter zboží potřebné. Ceny nabízeného zboží jsou konečné, včetně všech daní a poplatků. Nabídka zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou však nezávazné a prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Uzavřením Kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s jednotlivými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním konkrétního druhu zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží dodáváno a doručováno v rámci území České republiky.

3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář dostupný ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • identifikačních údajích kupujícího,
  • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
  • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu dodání objednávaného zboží a
  • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Po vyplnění objednávkového formuláře je kupující seznámen s konečnou celkovou cenou objednaného zboží včetně všech souvisejících služeb, daní a poplatků a cenou za dodání (dopravu) zboží.

3.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Vlastní objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Krok 5/5 - Dokončit objednávku“ v objednávkovém formuláři. Údaje uvedené kupujícím v odeslané objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.5 Objednávku, která není se souhlasem prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah (Kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

3.8. Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči prodávajícímu.

3.9. Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.11. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu po uhrazení ceny zboží daňový doklad (fakturu) a zašle jej v tištěné podobě společně se zásilkou na adresu kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Cena zboží je platná v okamžiku realizace nabídky prodávajícího na internetovém obchodě. Platby za dodání zboží, ostatní služby a případné další poplatky dle těchto obchodních podmínek nejsou zahrnuty v ceně zboží, ale jsou účtovány zvlášť a celková konečná cena včetně všech daní a poplatků, kterou je kupující povinen uhradit v případě uzavření Kupní smlouvy, se o jejich výši navyšuje, o čemž je kupující před odesláním objednávky informován.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy lze uhradit kupujícím prodávajícímu pouze následujícím způsobem:

  • na dobírku v hotovosti v místě určeném kupujícím v objednávce nebo v hotovosti při osobním odběru v provozovně prodávajícího

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena za zboží a cena za dopravu splatná při převzetí zboží. 

4.5. V odůvodněných případech (s ohledem na charakter objednaného zboží) je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení přiměřené zálohy kupní ceny či celou kupní cenu, vždy pak v případě objednávky v hodnotě zboží nad 5.000,- Kč. Strany si sjednávají, že lhůta k dodání zboží počíná běžet až okamžikem, kdy je záloha či kupní cena uhrazena prodávajícímu. Doplatek kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu nejpozději při dodání zboží či v jiném dohodnutém termínu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.6. Po obdržení zprávy o expedici zboží do e-malu či jako zpráva SMS, již nelze v objednávce provádět změny.

4.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě v okamžiku zaplacení celé kupní ceny zboží.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.     Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@krakonosovozahradnictvi.cz

5.3.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty na dobírku (poštovné + balné vč. DPH je 182,-).

6.3.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.4.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.  ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

7.2.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • 7.2.1.  má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • 7.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • 7.2.3.  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • 7.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  • 7.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.     Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.     Projeví-li se vada v průběhu tří týdnů od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.    Vady zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu (reklamovat) bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí, a to písemně na adrese provozovny prodávajícího: Kruh 82, Jilemnice 514 01 nebo v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: info@krakonosovozahradnictvi.cz. Stejným způsobem kupující uplatňuje shora popsaná práva z vadného plnění.

Případné prodlení s reklamací zboží při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace !!!

7.7.     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

„V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz"

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění.

8.2. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

8.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplnění Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

8.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není kupujícímu přístupná.

8.6. Informace o stavu objednávek, informace o zboží +420 797 605 574

8.7. Příjem objednávek +420 797 605 574

8.8. Marketing a správa e-shopu +420 797 605 574

8.9. Účetní odd. +420 797 605 574

8.10. Adresa elektronické pošty: info@krakonosovozahradnictvi.cz

V Kruhu 1.3.2018